Japanese Architecture, Individualism and Idiosyncrasy
Tadao Ando

Shozo Uchii

Susumu Takasuga

Susumu Takasuga

Kiko Mozuna

Shin Takamatsu

Shin Takamatsu

Kunihiko Hayakawa

Toyokazu Watanabe

Toyokazu Watanabe

Shin Takamatsu

Tadao Ando

Kazuhiro Ishii

Arata Isozaki

Toyokazu Watanabe

Kan Izue

Kijo Rokkaku

Kazuyo Sejima

Masaharu Takasaki

Kisho Kurokawa

Arata Isozaki
Kiko Mozuna